Samorząd Województwa Śląskiego

ZARZĄD Województwa Śląskiego

Patronaty

Zarządzenie w sprawie przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Śląskiego

Zarządzenie Nr 00036/10 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 31.03.2010r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Śląskiego lub jego członkostwa w Komitecie Honorowym

Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz § 73 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przyjętego Uchwałą Nr 3442/334/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku.

zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się regulamin przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Śląskiego lub jego członkostwa w Komitecie Honorowym, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gabinetu Marszałka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.