Samorząd Województwa Śląskiego

ZARZĄD Województwa Śląskiego

uchwała zarządu

Uchwała zarządu nr 798/187/V/2017
w sprawie
przyjęcia projektu Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie
art. 14 ust.1 pkt 11, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 486, z późn. zm.), art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 383, z późn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 353, z późn. zm.).
2017-04-19