Uchwała zarządu nr 721/110/V/2016
w sprawie
nieprzyznania dotacji Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie, na realizację zadania publicznego pn.: „Obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną 6 maja 2016 roku – Rynek Cieszyn&#

na podstawie
art.41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 486), art. 11 ust. 2 oraz art. 19 a ust. 1, 5 i 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 239) oraz Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/11/7/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.

Pełna treść dokumentu do pobrania [53,0kB]