Postanowienie nr 885/PP/2016
w sprawie
uzgodnienie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta i gminy Łazy

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 11 pkt 6 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [73,0kB]