Postanowienie nr 808/PP/2016
w sprawie
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: obiektu infrastruktury technicznej tj. dla linii kablowej średniego napięcia oraz słupa linii napowietrznej dla zasilania budynków mieszkalnych przy ul. Pomorskiego w Ka

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [52,0kB]