Postanowienie nr 151/SP/2013
w sprawie
uzgodnienia projektu „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ślemień”

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 17 pkt 6 lit. b oraz art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647)

Pełna treść dokumentu do pobrania [57,0kB]