Uchwała zarządu nr 354/124/II/2004
w sprawie
udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Ośrodkowi Lecznictwa Odwykowego i Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu z siedzibą w Gorzycach

na podstawie
Na podstawie art.41 ust.2 pkt 1 ustawy z 5.06.1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 4 ust.1, art. 22 ust.1 ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.), art. 55 ust.1 pkt 2 i 5 ustawy z 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z 31.12.1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu (Dz. U. z 2000 r. Nr 3, poz. 44), Uchwały nr I/21/26/2000 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20.06.2000 r. w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2000-2005 ( zmienionej Uchwałą Nr I/46/1/2002 Sejmiku Województwa Śląskiego z 21.01.2002 r. i Uchwałą Nr 1706/102/II/2003 Sejmiku Województwa Śląskiego z 9.12.2003 r.), Uchwały nr 774/56/II/2003 Zarządu Województwa Śląskiego z 26.06.2003 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach (ze zmianami), Uchwały Nr 470/337/2002 Zarządu Województwa Śląskiego z 16.05.2002 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Wojewódzkim Ośrodkiem Lecznictwa Odwykowego i Zakładem Opiekuńczo-Leczniczemu z siedzibą w Gorzycach przy ul. Zamkowej 8.

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 5,0kB]