Uchwała zarządu nr 951/140/IV/2012
w sprawie
w sprawie Przyjęcie wzoru umowy o dofinansowanie w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” zawieranej pomiędzy Samorządem Województwa a Beneficjentem wybranym do realizacji operacji w ramach Osi Priorytetowej IV „Z

na podstawie
art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1950 z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72 z 2009 r., poz. 619 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 roku w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa (Dz. U. Nr 162 z 2009 r., poz. 1291)

Pełna treść dokumentu do pobrania [4,0kB]