Uchwała zarządu nr 983/141/IV/2012
w sprawie
przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych do I edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240 z późn. zm.), Uchwały Nr IV/15/27/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

Pełna treść dokumentu do pobrania [41,0kB]


Załączniki
Załącznik