Postanowienie nr 171/SP/2012
w sprawie
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Przebudowy sieci gazowej wraz z przyłączeniami gazu” w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej (odcinek od ul. Łużyckiej do ul. Reja)

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami), w związku z art.51 ust.1 pkt 1 oraz art. 53 ust.4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [46,0kB]