Postanowienie nr 440
w sprawie
uzgodnienie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji p.n.: „Budowa budynku mieszkalnego, parterowego, podpiwniczonego zlokalizowanego na działce nr 2552/43 w Mszanie

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 6 oraz art. 24, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [13,0kB]