Uchwała zarządu nr 90/114/II/2004
w sprawie
ogłoszenia I edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej, w tym w zakresie wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz organizacji sesji i sympozjów naukowych.

na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z późn.zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 9,0kB]


Załączniki
Zaproszenie do składania ofert - zał. nr 2
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w dziedzinie edukacji - zał nr 1