Uchwała zarządu nr 2659/161/V/2016
w sprawie
w sprawie przyjęcia wzoru Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 486); art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2; art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 217 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [66,0kB]