Postanowienie nr 1170/SP/2013
w sprawie
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa kabla elektroenergetycznego nN w Gminie Wyry” w ramach realizowanej „Przebudowy sieci elektroenergetycznej nN”, projektowaneg

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [47,0kB]