Uchwała zarządu nr 268/240/V/2018
w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego, dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży województwa śląskiego

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2096), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) i Uchwały Nr V/46/7/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Pełna treść dokumentu do pobrania [64,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 268/240/V/2018