Postanowienie nr 454/RR/2014
w sprawie
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: „Modernizacja sieci napowietrznej przez tereny leśne i zadrzewione, fragment linii SN relacji: GPZ Sarnów – stacja transformatorowa „Łagisza Sz

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [50,0kB]