Uchwała zarządu nr 360/316/IV/2014
w sprawie
powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2014 roku – przeciwdziałanie problemom alkoholowym

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), art. 15 ust. 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Uchwały nr IV/44/3/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 w związku z Uchwałą Nr 2940/303/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2014 roku – przeciwdziałanie problemom alkoholowym

Pełna treść dokumentu do pobrania [152,0kB]