Postanowienie nr 227
w sprawie
uzgodnienie projektu „zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze w obszarze działki nr 1225/8 dla lokalizacji centrum balneorekreacyjnego w rejonie ul. Folwarcznej”

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), w związku z art. 17, pkt 7a oraz art.24 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [18,0kB]