Uchwała zarządu nr 2071/110/III/2007
w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w okresie od 17.12.2007 roku do 25.02 2008 roku.

na podstawie
2 pkt 1 ustawy z dart. 41 ust. nia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z późn.zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 z 2003 r. poz. 873z późn.zm), art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104 z późn.zm ), Uchwały Nr III/2/14/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2007.

Pełna treść dokumentu do pobrania [4,0kB]


Załączniki
zał 1 do uchwały 2071
zał. 2 do uchwały 2071