Uchwała zarządu nr 102/167/V/2017
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Mołdowskiemu – głównemu specjaliście w referacie ds. geologii i zasobów naturalnych Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

na podstawie
art. 41ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.); art. 12 ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 z późn zm.); art. 106 b ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.); art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości 9tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1047); art. 53 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. , poz. 1870 z późn zm.); art. 3 i 4 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1454); § 74 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Pełna treść dokumentu do pobrania [45,0kB]


Załączniki
Załącznik.