Uchwała zarządu nr 2257/224/V/2017
w sprawie
przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-217/17

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2; art. 38 ust. 1 pkt 1; art. 40, art. 41 ust 1 i 2 oraz ust. 5, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [89,0kB]


Załączniki
Załącznik nr 1 do Uchwały 2257/224/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 31.10.2017r. - Ogłoszenie Konkursu 11.1.3 OSI Bytom
Załącznik nr 2 do Uchwały 2257/224/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 31.10.2017r. - Regulamin Konkursu 11.1.3 OSI Bytom
Załączniki do Regulaminu Konkursu 11.1.3 OSI Bytom