Uchwała zarządu nr 668/134/IV/2012
w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2012 r.

na podstawie
Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Program współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 przyjęty Uchwałą nr IV/15/27/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2011 r.

Pełna treść dokumentu do pobrania [28,0kB]