Postanowienie nr 4179
w sprawie
o warunkach zabudowy dla inwestycji p.n. „budowa kanalizacji deszczowej, indywidualnej oczyszczalni ścieków sanitarnych oraz przyłącza wody do hali handlowo - magazynowej (sprzedaż motocykli, akcesoriów o części motocyklowych), na działce nr 493/2 p

na podstawie
na podstawie art. 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Pełna treść dokumentu do pobrania [8,0kB]