Postanowienie nr 3763
w sprawie
o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, stajni dla koni, zbiornika na gnojowicę i obornik, zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe, studni głębinowej" (dz. nr 710, 711, 713, 714, 717) w Porębie p

na podstawie
na podstawie art. 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Pełna treść dokumentu do pobrania [8,0kB]