Postanowienie nr 505/SP/2012
w sprawie
uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa dwóch typowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych stanowiących jeden zespół bliźniaczy” w Katowicach-Podlesiu ul. Konwalii nr działki 7777/147; 7324/147

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 53 ust. 4 pkt 10, pkt 10a i ust. 5 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [55,0kB]