Uchwała zarządu nr 110/238/V/2018
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Pani Aleksandrze Kalafarskiej – zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4, art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 ze zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 6, art. 21 ust. 1, art. 55 pkt 1, art. 54 ust. 3, art. 58 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.); art. 4 ust. 1, art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1376 z późn. zm.); art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1311 z późn.zm.); art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 1 i art. 18 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.); art. 44 i 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077); art. 123 ust. 2, art. 125 ust. 1-6, art. 126 pkt a, b i c, art. 138 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U.UE.L.2013.347.320); Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego z dnia 25 września 2014 r. (z późn. zm.); §49 ust. 1, art. 50–55 oraz §74 ust. 1 i 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego; zarządzenia nr 00045/2017 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania w sprawach o zamówienia publiczne

Pełna treść dokumentu do pobrania [22,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały Zarządu nr 110_238_V_2018 z dnia 23.01.2018 r.