Uchwała zarządu nr 185/90/V/2016
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Pani Barbarze Szafir – zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 41 ust. 2, pkt 4, art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.), art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, 1649 z późn. zm.), art. 93 ust. 1 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.168), art. 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 r., poz 1146 z późn. zm.), Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Śląskiego z dnia 6 lutego 2008 roku (z późn. zm.), Kontrakt Terytorialny dla Województwa Śląskiego, z dnia 25 września 2014 roku (z późn. zm.), § 75 ust 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Pełna treść dokumentu do pobrania [162,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 185/90/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 2 lutego 2016 r.