Uchwała zarządu nr 3569/109/IV/2011
w sprawie
Aktualizacja „Książek Procedur” przyjętych uchwałami Zarządu Nr 1508/280/III/2009 z dnia 22.06.2009 r., 2116/295/III/2009 z dnia 18.08.2009 r. dla działań „Wdrażanie projektów współpracy” oraz „Funkcjonowanie lokalnej gru

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 oraz art.7 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64 poz.427 ), § 3 ust. 3 pkt 1 umowy delegowania zadań Agencji Płatniczej do Samorządów Województw Nr 14/BZD-UM12/2009 zawartej w dniu 29 stycznia 2009r.

Pełna treść dokumentu do pobrania [8,0kB]