Uchwała zarządu nr 1993/144/V/2016
w sprawie
zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-029/16 dla Działania 4.1. Odnawialne źródła energii Poddziałania 4.1.2 Odnawialne ź

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 486); art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

Pełna treść dokumentu do pobrania [80,0kB]


Załączniki
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1993/144/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 04.10.2016 r.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1993/144/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 04.10.2016 r.