Uchwała zarządu nr 537/145/III/2008
w sprawie
ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację w 2008r zadań promujących i wspierających opracowany przez Województwo Śląskie Program aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej –

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z późn. zmianami), uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/37/6/2005 z 4 lipca 2005 roku w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015 poprzez przyjęcie Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020, uchwały Nr 1664/90/III/2007 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12 września 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – OWCA plus, uchwały Nr 11/126/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 8 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2075/110/III/2007 z dnia 9 listopada 2007 dotyczącej zmiany budżetu Województwa Śląskiego na 2008r

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 15,0kB]