Postanowienie nr 394
w sprawie
uzgodnienia projektu „zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic Marii Skłodowskiej- Curie, Rodziewiczówny i Pl. Św. Jana”

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), w związku z art. 17, pkt 7a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [16,0kB]