Uchwała zarządu nr 783/111/V/2016
w sprawie
rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Niepełnosprawnych Aktywni Razem z siedzibą w Mysłowicach na realizację zadania publicznego pn.: IV Piknik Świętojański w Złotym Potoku.

na podstawie
art. 41 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 486), art. 11 ust. 2 oraz art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) oraz Uchwały nr V/11/7/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.

Pełna treść dokumentu do pobrania [62,0kB]