Uchwała zarządu nr 1847/137/V/2016
w sprawie
powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia 02.11.2016r. do dnia 16.12.2016r.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 486), art.15 ust. 2a , ust. 2b, ust. 2 d–f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 239 z późn.zm), Uchwały nr V/11/7/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Pełna treść dokumentu do pobrania [107,0kB]