Postanowienie nr 42/PP/2016
w sprawie
odmowa uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z budową drogi dojazdowej wewnętrznej na działce nr: 2576/10 obręb Hałcnów przy ul. Serdecznej w Bielsku-Białej

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 53 ust. 4 pkt 10, pkt 10a i ust. 5 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [56,0kB]