Postanowienie nr 429
w sprawie
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa sieci rozdzielczej wraz z przyłączami abonenckimi”, przy ul. Wrocławskiej w Bytomiu

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 51, ust.1, pkt 1 i art. 53, ust.4, pkt 10, ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [16,0kB]