Postanowienie nr 800/PP/2016
w sprawie
uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krzyżówki w gminie Jeleśnia

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 17 pkt 6 lit. b oraz art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 778)

Pełna treść dokumentu do pobrania [68,0kB]