Uchwała zarządu nr 3345/103/IV/2011
w sprawie
powołania komisji konkursowej otwartych konkursów ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa publicznego w 2012 roku.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z późn.zm.), art.15 ust 2a – 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz.U. nr 234 z 2010r. poz. 1536 z późn.zm), Uchwały nr IV/15/27/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.

Pełna treść dokumentu do pobrania [DOC 43,0kB]