Uchwała zarządu nr 294/241/V/2018
w sprawie
rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.08.02.02-IP.02-24-043/17

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn.zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2, art. 38 ust. 1 pkt 1, art. 46 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [46,0kB]


Załączniki
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 294/ 241/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13.02 2018r.