Postanowienie nr 2743
w sprawie
o warunkach zabudowy p.n. „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz szczelnego, bezodpływowego zbiornika na ścieki”, na działce 1749 k.m. 3 w miejscowości Garnek

na podstawie
na podstawie art. 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 8,0kB]