Uchwała zarządu nr 1914/139/V/2016
w sprawie
przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Poręba i poddania go procedurze konsultacji.

na podstawie
art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 486), art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) oraz uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/3/7/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Zasad i trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. nr 30 poz. 542, Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. nr 87 poz.16).

Pełna treść dokumentu do pobrania [58,0kB]