Postanowienie nr 11/SP/2013
w sprawie
uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa 1-kondygnacyjnego budynku kontenerowego nastawni kolejowej oraz masztu kolejowej łączności radiowej” – w ramach zadania pt.: Modern

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 51 ust.1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647)

Pełna treść dokumentu do pobrania [46,0kB]