Uchwała zarządu nr 292/93/V/2016
w sprawie
nieprzyznania dotacji Fundacji ARKA NOEGO z siedzibą w Katowicach na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pn. Wiosenna hipoterapia i dogoterapia w Arce Noego, w związku z ofertą złożoną w trybie pozakonkursowym.

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 oraz art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz.1118 z późn. zm.) oraz Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/11/7/2015 z dnia 31sierpnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Pełna treść dokumentu do pobrania [49,0kB]