Uchwała zarządu nr 360/24/V/2015
w sprawie
wyrażenia gotowości IZ RPO WSL do poddania się ocenie w zakresie spełnienia kryteriów desygnacji, określonych w załączniku XIII do Rozporządzenia nr 1303/2013 w obszarach: środowisko kontroli wewnętrznej, zarządzanie ryzykiem, działanie w dziedzinie zarzą

na podstawie
art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014r., poz. 1146), art. 123 i art. 124 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz.UE L 347 z 20.12.2013), art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), oraz na podstawie Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020

Pełna treść dokumentu do pobrania [61,0kB]


Załączniki
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 4