Postanowienie nr 462/RR/2015
w sprawie
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa obiektu radiokomunikacyjnego nr c0000623_SLA_A sieci łączności bezprzewodowej GSM_R na liniach kolejowych” zlokalizowanego w gminie Pocze

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 199)

Pełna treść dokumentu do pobrania [53,0kB]