Postanowienie nr 438
w sprawie
uzgodnienia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy p.n.: „rozbudowa budynku gospodarczego o pomieszczenie garażowe na parceli nr 201/79, 200/79 karta mapy 7 obręb Połomia”

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 53, ust.4, pkt. 10, ust. 5 oraz art. 64, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 10,0kB]