Postanowienie nr 842/SP/2009
w sprawie
uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenów położonych w rejonie ulic: Rybnickiej, Pokoju, drogi krajowej nr 81

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 17, pkt 7a oraz art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 61,0kB]