Uchwała zarządu nr 1897/217/V/2017
w sprawie
zmiany Uchwały nr 1048/195/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 30.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu RPSL.10.03.02-

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [92,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 1897/217/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19.09.2017 r.