Uchwała zarządu nr 596/132/IV/2012
w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej w 2012 roku – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Śląskiego świadczącego usługi: dla dzieci przysposab

na podstawie
art. 41 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3, art. 15, art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), art. 154 ust. 1 i 2 oraz art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.), art. 221 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Uchwały Nr IV/15/27/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 78,0kB]