Postanowienie nr 452/SP/2012
w sprawie
uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: sieci wodociągowej w ul. Milowickiej w Katowicach

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 51 ust.1 pkt 1 oraz art. 53 ust.4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [44,0kB]