Uchwała zarządu nr 538/127/IV/2012
w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami realizowane w 2012 roku

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/15/27/ 2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14.11.2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.

Pełna treść dokumentu do pobrania [49,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 538/127/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28.02.2012 roku