Postanowienie nr 3719
w sprawie
o warunkach zabudowy dla inwestycji p.n. „budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego”, zlokalizowanego w Żorach, ul. Osińska, działka nr 1514/129 i 1515/129, obręb Żory, k.m. 4

na podstawie
na podstawie art. 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 11,0kB]