Postanowienie nr 631
w sprawie
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji p.n. „adaptacja i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na mieszkalny” położonego na działce nr 1401/203 przy ulicy Liliowej 11 w Imielinie.

na podstawie
na podstawie art. 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 4,0kB]