Postanowienia

Postanowienie nr 250/PP/2018
w sprawie
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: wykonaniu sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Żwirki i Wigury oraz Korfantego w miejscowości Siedliska, na działkach nr 233/5, 233/7, 213

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)

Postanowienie nr 246/PP/2018
w sprawie
uzgodnienie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Toszeckiej, Poznańskiej, Armii Krajowej i Wielowiejskiej w Pyskowicach wraz z przyłączeniem istniejących sieci i przyłączy&#82

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)

Postanowienie nr 244/PP/2018
w sprawie
uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Pankach”, realizowanego w ramach zadania: „Przejście wodociągu pod torem kolejowym linii nr 181 Herby, Nowe-Oleś

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)

Postanowienie nr 243/PP/2018
w sprawie
uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa Gazociągu niskiego ciśnienia i średniego ciśnienia w Tarnowskich Górach przy ul. Oświęcimskiej” realizowanego w ramach zadania pn.: &#8

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)

Postanowienie nr 242/PP/2018
w sprawie
uzgodnienie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci cieplnej w rejonie ul. Opolskiej w Tarnowskich Górach, projektowanego na działkach gruntu: dz. nr 2253/124; dz. nr 437/124; dz. nr 444/9

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)

Postanowienie nr 240/PP/2018
w sprawie
uzgodnienie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa przejścia podziemnego pod torami linii kolejowej nr 183 w Dąbrowie Górniczej”, realizowanej w ramach zadania: „Przebudowa układu komu

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)

Postanowienie nr 228/PP/2018
w sprawie
uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o pomieszczenie techniczne – kotłownię na paliwo stałe” zlokalizowanej w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty – dzi

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)

Postanowienie nr 226/PP/2018
w sprawie
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii kablowej nN, relacji: Podstacja Trakcyjna 12P Tychy – tory nr 1 i nr 2, na szlaku Tychy – Tychy Miasto, w Tychach&#82

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)

Postanowienie nr 219/PP/2018
w sprawie
odmowa uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rędziny

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 11 pkt 6 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.

Postanowienie nr 185/PP/2018
w sprawie
uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: obiektu infrastruktury technicznej, tj. sieci wodociągowej w rejonie ul. P. Kołodzieja i Placu Park Murckowski w Katowicach (działki nr 175/50 i 241/55 karta mapy 21 obr

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)