Postanowienia
Postanowienie nr 185/RR/2015
w sprawie
uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: „nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku mieszkalno-usługowego oraz zmiana sposobu użytkowania części usługowej na mieszkalną wraz z wykonaniem ocieplenia budynku” przy

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 53 ust. 4 pkt 10, pkt 10a i ust. 5 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami)


Postanowienie nr 708/RR/2015
w sprawie
uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Przemysłowej (Miasto Bielsko-Biała)

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 17 pkt 6 lit. b oraz art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z póź. zm.)