Postanowienia


Postanowienie nr 1/PP/2018
w sprawie
uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa zbiornika bezodpływowego dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. Ziemskiej 6” projektowanego na działkach gruntu: nr 131/11 i nr 132/11, k.m. 5, o

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)Postanowienie nr 1174/PP/2017
w sprawie
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p.n.: „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN w Sławkowie” na działkach gruntu nr: 4543/3 i 4114/8, jedn. ewid. 240108_8 M. Sławków, obręb 0001

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)

Postanowienie nr 1176/PP/2017
w sprawie
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Budowy sieci elektroenergetycznej SN 20 kV w Pyskowicach” realizowanej w ramach zadania: „Przebudowa sieci SN w Pyskowicach, przy ul. Mickiewicza&#822

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)

Postanowienie nr 1172/PP/2017
w sprawie
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obiektu infrastruktury technicznej, tj. sieci wodociągowej na działce nr 241/55 karta mapy 21 obręb Górne Lasy Pszczyńskie w rejonie ul. Tartacznej i P. Kołodzieja w Kato

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)

Postanowienie nr 1154/PP/2017
w sprawie
uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z budynkiem mieszkalno-usługowo-handlowym, parkingiem i infrastrukturą techniczną przy ul. Bukszpanowej w Katowicach (działka nr 5006/70, km. 1, obręb

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)

Postanowienie nr 1151/PP/2017
w sprawie
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p.n.: „Budowa odcinka sieci cieplnej 2XDN500 „Wydział V Wieczorek ZEC S.A.” przy ul. Szopienickiej 58 w Katowicach” na działkach gruntu dz

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)

Postanowienie nr 1152/PP/2017
w sprawie
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa istniejącego przepustu w km 3+570 potoku Ornontowickiego i km 3+347 torów kolejowych, przebudowa istniejącego potoku Ornontowickiego na odcinku

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)