Postanowienia

Postanowienie nr 1045/PP/2017
w sprawie
uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami: Wilsona, 1-go Maja, Dworcową, Pocztową oraz linią kolejową

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 17 pkt 6 lit. b oraz art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)


Postanowienie nr 1047/PP/2017
w sprawie
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Budowy linii napowietrzno-kablowych SN relacji: GPZ Lipówka – ST Dąbrowa Górnicza Towarowa w Dąbrowie Górniczej”, projektowanych na działkach gruntu n

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)

Postanowienie nr 1048/PP/2017
w sprawie
uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p.n.: „Budowa sieci gazowej w Zabrzu”, realizowanego w ramach zadania: „Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia, Zabrze, ul. Matejki do SRP

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)

Postanowienie nr 1049/PP/2017
w sprawie
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p.n.: „Budowa linii kablowej wraz ze złączem kablowym średniego napięcia w Sosnowcu” w ramach zadania inwestycyjnego „Przyłączenie do sieci zakł

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)

Postanowienie nr 1050/PP/2017
w sprawie
uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zadania p.n.: „Budowa bazy serwisowej PKP PLK S.A. wraz z rampą towarową w Bytomiu” w ramach zadania p.n. „Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowan

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)

Postanowienie nr 1051/PP/2017
w sprawie
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Przebudowy ulicy Zakrzewskiej po obu stronach torów kolejowych oraz skrzyżowania ulic: Zakrzewskiej i Reja w Kłobucku”, projektowanej na działce gruntu nr 2

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 4 pkt 10,10a i ust. 5 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)


Postanowienie nr 1038/PP/2017
w sprawie
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Pawłowicach”, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa sieci gazowej śred

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 1033/PP/2017
w sprawie
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Przebudowa stacji paliw w mieście Racibórz”, projektowanego na działce gruntu: dz. nr 3862/193, k.m. 4, obręb Racibórz, w granicach terenów zamk

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)