Postanowienia

Postanowienie nr 748/PP/2017
w sprawie
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: budowy kanalizacji sanitarnej na działkach nr 59, 60, 61, 234/86, 416/86, 431/86, 779/86, i 246/89 karta mapy 13 obręb Piotrowice w rejonie ulicy Wieżowej i Urbana w Kat

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 749/PP/2017
w sprawie
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: hali sportowej IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach przy ul. Katowickiej 54

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 741/PP/2017
w sprawie
uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Gospodarczej w Katowicach – część północno-wschodnia

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 17 pkt 6 lit. b oraz art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 742/PP/2017
w sprawie
uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Skoczowa – obręb 1, przy ul. Bielskiej

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 17 pkt 6 lit. b oraz art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 739/PP/2017
w sprawie
uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Zawada (Urbasówka)

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 17 pkt 6 lit. b oraz art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)


Postanowienie nr 719/PP/2017
w sprawie
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: ”Przebudowy wiaduktu drogowego w Myszkowie, w ciągu drogi powiatowej nr 1715 S, w km 0+887, nad liniami kolejowymi nr 1 i nr 4 oraz nawierzchni i obiektu mostowego

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 717/PP/2017
w sprawie
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy bezobsługowej sieci bazowej telefonii komórkowej, zlokalizowanej na fragmencie dz. nr ewid. 39, obręb Wólka Ołudzka w gminie Szczekociny, z wyłączeniem gruntów ro

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 718/PP/2017
w sprawie
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia w Katowicach”, w ramach zadania: „Budowa sieci i przyłącza gazu n/c do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)

Postanowienie nr 712/PP/2017
w sprawie
uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic św. Anny i Mickiewicza oraz w rejonie ulic Oświęcimskiej, Paderewskiego i Pl. Niepodległości miasta Lublińca

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 17 pkt 6 lit. b oraz art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073)